TÈCNIC/A DE DISSENY OFICINA DE PROJECTES Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a de Disseny d’Oficina de Projectes és la figura professional responsable del disseny de projectes i en aquest cas el seu àmbit serà explorar i dissenyar línies de projectes. 

És l’encarregat/da de:

 • Conèixer en profunditat els programes i metodologies de treball de les dues entitats.
 • Identificar de manera consensuada possibles línies de col·laboració.
 • Fer recerca de possibles convocatòries.
 • Dissenyar el projecte en totes les seves fases i aspectes rellevants: justificació, objectius, matriu lògica, identificació de grups d’incidència i indicadors d’execució i avaluació, segons requeriments de cada convocatòria.

També formarà part de la creació d’aliances necessàries per desenvolupar el projecte: empreses, altres col·laboradors, etc..

És, també, la figura responsable de donar suport a l’àrea de producte per la presentació de projectes pel que fa a la documentació necessària lliurant-li puntualment la informació.

El/la Tècnic/a de Disseny d’Oficina de Projectes forma part de l’equip de professionals.

Per treballar com a Tècnic/a de Disseny d’Oficina de Projectes és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixement les fonts oficials de recerca de projectes socials (publicacions oficials, butlletins, etc.).
 • Conèixer les fases del disseny de projectes socials, socioeducatius, etc.
 • Disposar d’amplis coneixements en matèria de recerca de subvencions.
 • Conèixer les  tècniques d’avaluació de projectes socials (disseny d’indicadors de mesura qualitativa i quantitativa, implementació de processos de satisfacció, etc.).
 • Disposar de coneixements en estils de redacció per a l’elaboració d’informes, memòries, etc.

Competències Bàsiques:

 • Català: nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.
 • Castellà: nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics: nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

Competències Transversals:

 • Capacitat Analítica: per tal de detectar i analitzar necessitats presents i futures.
 • Creativitat: per poder aportar noves idees en el disseny de projectes.
 • Planificació i Organització: es requereix una visió global que permeti el repartiment i coordinació de funcions, tasques i responsabilitats.
 • Treball en equip: per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta de departaments dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.
 • Flexibilitat: per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Tècnic/a de Disseny d’Oficina de Projectes és imprescindible disposar de la següent formació de Grau:

 • Ciències Socials
 • Sociologia
 • Educació Social
 • Pedagogia
 • Psicologia
 • Treball Social

Per treballar com a Tècnic/a de Disseny d’Oficina de Projectes és imprescindible disposar d’experiència prèvia en el disseny de programes d’intervenció sociolaborals, coneixements en matèria de recerca social, subvencions i en disseny d’indicadors d’avaluació.

Normalment es demana una experiència mínima d’un any com a Tècnic/a de disseny de projectes socials. 

Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

 • Formació/coneixements específics de tècnic/a de projectes.
 • Formació/coneixements específics en el disseny, execució, marc lògic. etc de programes d’intervenció socioeducatius.
 • Formació/coneixements específics en disseny d’indicadors d’avaluació.
 • Formació/coneixements específics en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 

Què ofereix el mercat laboral?

La jornada complerta per a aquest lloc de feina és de 38, 5 hores. Salari per a una jornada complerta correspon a 1.477,23 euros bruts mensuals en 14 pagues. Conveni d’Acció Social.

 OFERIM: Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les persones i la seva inserció socialaboral.

Som una entitat on vetlla perquè totes les seves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, se sentin motivades, escoltades i respectades. Som una entitat que ofereix flexibilitat horària i facilita la conciliació professional i personal.